År 1958 – 2000

År 1958 sanerades den gamla hamnen till brygga för bad och något skydd för mindre båtar. Enligt en ritning av den 21/2 1958 kostnadsberäknades bryggan till ca 50.000:- för stenbank och brygga, samt för uppförande av en 26 m mur av fogad natursten 3.800:-.

Återstoden av den gamla hamnen

Domstens Hamnstyrelse under Ödåkra kommun hade ansvaret för bryggan med tillhörande slip- och släpställe. Till förfogande för underhållet budgeterade man 6.000:- årligen. Några som satt i denna styrelse under längre eller kortare tid var från Domsten: Ferdinand (Finne) Andersson, Algot Malmberg, Otto Tufvesson, Stig Gunnarsson, Helmer Backe, Edvin Håkansson, Herbert Rundberg, Anders Artman, Karl Gustav Andersson, samt icke bybor Thure Andersson, Karl Troedsson, Bertil Johansson m.fl.

Med hänsyn till tidigare misslyckat hamnprojekt var man rädd för att diskutera en ny hamn. Men det fanns dock ett latent intresse och Hamnstyrelsen uppgjorde hösten 1964 en hamn- skiss, som framlades för Domstens Byförening och kommunen. Man visade ett positivt intresse. År 1967 budgeterade Hamnstyrelsen ett förslag om utbyggnad. År 1968 upprättade Helsingborgs hamningenjör Karl-Erik Walderyd ett förslag med konstruktion och kostnads- beräkning för en ny hamn.

Hamnstyrelsens ordf. Anders Artman och Sven Ullman (Hbgs hamndirektör) skrev den 30/3 1969 till kommunnämnden angående utbyggnad av ”hamnen” med önskemål att få utnyttja 75.000:-, som fanns upptaget i 1970 års budget, samt få besked om kommunens tankar och planer på 10-15 års sikt. Svaret var negativt.

Hamnstyrelsen önskade köpa 5 st. betongpontoner från H55 av Hbgs Hamn för att lägga grunden till en ny brygga. Köpet beviljades av kommunfullmäktige. Pontonerna lades på plats i en uppgrävd ränna med hjälp av styrelsen och vikenfiskare med lämplig båt. Göran Artman, 13 år, hjälpte till med en liten båt som tross- och hjälpbåt.

Vy 1969

Vy över pontonbryggan 1970

Till ”hamnen” hörde en gammal militärbarack på 30 kvm, som kunde passa till klubblokal. Därför anhöll Domstens Byförening om att få överta denna, stugan Havsbris, vilket beviljades för en tid av tio år med tio års förlängning.

Domstens Båtklubb bildades 11/8 1970 och fick då överta ansvaret för Havsbris. Domstens Båtklubb (DBK) var mycket intresserad av att få en riktig hamn. Sven Ullman slutade i Hbgs Hamn och ersattes av Sven Linde som ny hamndirektör. Inför stundande kommunsammanslagning då ”Domstens Hamn” skulle skötas av Hbgs Hamn, tog ordf. i Hamnstyrelsen efter samråd med DBKs styrelse kontakt med Sven Linde, för att få hans stöd till en hamn i Domsten. Han var positivt inställd och gav klartecken till DBK att lägga grunden till två vågbrytare.

DBKs styrelse med Sten Andersson och Sigurd Olsson som eldsjälar började tigga sten av lantbrukare runt omkring. Ekbergs Åkeri ställde lastbilar till förfogande. Henriksson, Jörn Andersen och Leif Persson ordnade lastare, dumpers och traktor för att bygga grunden till vågbrytarna. Flera medlemmar ställde upp för att köra, som t.ex. Bengt och Leif Persson och Sonny Bergkvist. Körningen började hösten 1971 och fortsatte 1972 och 1973. Hbgs Hamn betalade ett fast pris per billast.

Förlängning av västra vågbrytaren påbörjas

Södra vågbrytarens grund påbörjade 1974. Hbgs Hamn fullföljde sitt åtagande genom att gjuta västra vågbrytaren. När det blev tid för den södra nekade man att färdigställa arbetet, eftersom man inte fick använda sjöfartsinkomsterna till småbåtshamnar. Storm kom med tång, som lade sig innanför stenbryggan i söder. Rutten tång började dofta över hela byn och silvret fick mörk beläggning av odörens halt av syrlighet. Byföreningen begärde ett sammanträffande i Bystugan med Hälsovårdsnämnden, som beslutade att Hbgs Hamn skulle vidtaga åtgärder så att odören försvann. DBK begärde bara att södra vågbrytaren färdigställdes, därefter kunde de själva ta över. Hbgs Hamn insåg nu att det värsta var gjort och grunden för en hamn var lagd. Södra vågbrytaren färdigställdes sommaren 1980. Hösten samma år togs beslutet att fullfölja arbetet.

Södra vågbrytaren hösten 1980

Vintern 1980-81

Vy över hamnen 1980-81

Hamnen invigdes den 16 mars 1981 med pompa och ståt. Hamnen hade nu plats för ca 150 båtar. Nu kunde hela hamnen fyllas med båtar till glädje för båtägarna m.fl.

Hbgs hamndirektör Sven Linde klipper och Göran Artman ror.

Samma år ändrades reningsverket till pumpstation och halva byggnaden friställdes. Det utrymmet erbjöds till föreningarna i byn, som med bl.a. pengar från hamnfester kunde, 1982, ordna toaletter, duschar och bastu och därmed höja den sanitära statusen i hamnen.

Samma år drog Båtklubben fram vatten till bryggorna. Klubben fick ta över ansvaret och inkomsterna från slip, hamngäster och andrahandsuthyrning.

År 1983 började föreningarna bygga ut Havsbris, vilket blev färdigt 1985. Samtidigt fick hamnen en mastkran av Gorthons Rederi.
Sven Svedin förhandlade fram skäligt pris för material och slagning av förtöjningspålar, vilket inledde ansvar för kommande entreprenadupphandlingar och avtal.

Havsbris utbyggnad färdig 1985

Nerfart till slipen

År 1985 asfalterades nerfart och rondell. År 1986 byggde Hbgs Hamn en stenbarriär vinkelrätt ut från västra vågbrytaren för att hindra och styra sanden från hamninloppet. Detta fungerade ca 2 år. Det som hände var att sanden lade sig vid badbryggan i norra vågbrytarens förlängning och det blev för grunt för att bada. Domstens Byförening, som svarar för trivseln i byn och är kontaktorgan med myndigheterna, gick till Vattendomstolen och krävde att badmöjligheterna återställdes. Detta resulterade i att Hbgs Hamn 1988 fick bygga ut badbryggan till skäligt djup.

Den gamla badbryggan

Stenbarriären

Stommen till den förlängda badbryggan

Sjösättningskaj 1988

Råå Hamnförening, Norra Hamnens klubb och DBK gick i förhandling med Hbgs Hamn om att få arrendera hamnarna. DBK representerades av ordf. Anders Artman och v.ordf. Sven Svedin. Fr.o.m. 1988 arrenderade klubben hamnen för 125.000:- under 5 år. Detta gav DBK möjligheter till ekonomiska resurser för förbättringar såsom hamnbelysning, flytbrygga (1992), samt fler pålar eller y-bommar till samtliga båtplatser. Lyckligtvis svarade Hbgs Hamn för muddringen, då det vid detta tillfälle ansamlats ovanligt mycket sand. År 1988 uppsattes Kronborgs kommandobrygga i anslutning till norra vågbrytaren, som en klubbstuga för en ny båtklubb, bildad av en utbrytargrupp från DBK. Denna klubb kom aldrig att fungera och kommandobryggan avlägsnades efter 2 år.

En flytbrygga monterades 1992

Under 1992 gjordes i samarbete med Hbgs Hamns ingenjör Peter Fagander en kalkyl på upprustningen av hamnen för att uppnå en acceptabel standard, kostnad ca 1,6 milj. kr. År 1993 gick DBK i förhandling med Hbgs Hamn om ett nytt arrendeavtal. Klubben fann att anbudet var oacceptabelt, som minst skulle tredubbla tidigare avtal. DBK skulle svara för allt underhåll och muddring samt årsavgift. Klubben inriktade sig i stället för att få köpa hamnen. Åberopande de erforderliga stora investeringarna och alla förbättringar som redan gjorts under hamnens utbyggnad av DBK, var vi beredda att köpa den, men enligt en realistisk kalkyl. Efter Sven Svedins och Anders Artmans ingående förhandlingar med Hbgs Hamn, Hbgs stadsjurist och ledande politiker, köptes hamnen (23.000 kvm inkl. bassäng) den 15/8 1994 till vad som ansågs rimligt pris.

Båtklubben hade redan i början av året påbörjat ett förstärkningsarbete av västra vågbrytaren under Anders Artman och Christian Hrabacikos ledning, med bl.a. inläggning av stenar under betongplattor, inpressning av betong för att eliminera underminering m.m. vilket allt gjordes av ett 30-tal medlemmar. Sven Svedin upphandlade den omfattande entreprenaden gällande rälsspontning av kajens insida. Dessutom kompletterades belysningen av Bengt-Arne Johansson.

Spontning av inre västra vågbrytaren

DBKs ”sten”-tuffa arbetsgäng

Förstärkningen av västra vågbrytaren

Varje båtplatsinnehavare satsade 2.000:-/kajmeter, vilket förstärkte klubbens kassa med ca 800.000:-. Hbgs Hamn svarade det året för all muddring. Ca 3.000 kubikmeter. Även södra vågbrytarens pirhuvud förstärktes med rälsspont och betong.

Vår nya fina insegling

1995 utvidgades uppställningsplatsen genom ingrepp i landborgen. Fortet rivs och arbetet utfördes av Trelleborgs Gräv.

Fortet rivet

Spontning av en del av inre kajkanten utfördes

Mudderverket med pråmar och bogserbåt 1995.

Ytterligare ett mastskjul uppfördes 1996.
Havsbris kompletterades med entré och toaletter på 25 kvm. Ett gemensamt arbete av byns föreningar.

Under 1997 och 1998 fortsattes med spontning och skoning av resterande kajkanter mot öster ända fram till slipen. Dessutom upphandlar Sven Svedin de tyvärr återkommande men nödvändiga muddringarna av hamnens inlopp, hitintills ca: 12.000 m3 i DBKs regi.

År 2000 innehöll hamnen 159 båtplatser på 2-4,6 m bredd och ca 6 gästplatser. I kö finns ca 80 intressenter. Enligt avtal skall hamnområdet vara öppet för allmänheten. Klubben har åtagit sig att ej stänga av området utom vid upptagning och sjösättning, eller vid andra större arrangemang förenade med hamnens verksamhet.

Domsten 2001.04.12
Bo Anders Artman