Miljöpolicy för Domstens Båtklubb

Inspektionsrapport

Inspektionsrapporten från Miljöförvaltningen, 2022-06-01, inleder denna information då varje medlem skall läsa och följa de instruktioner som finns redovisade.

Inledning

Domstens båtklubb har som ambition att verka för en miljöanpassad, hållbar och resurssnål verksamhet. 

Vi strävar efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet. Detta görs genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram. Detta är en självklarhet för alla båtklubbar, men extra viktigt för Domstens båtklubb som har det marina naturreservatet Grollegrund som närmaste granne.

Styrelsen värnar om en bra dialog och ett fruktsamt samarbete med kommunen och andra organisationer i miljöfrågor. Att vidare informera medlemmarna om utvecklingen på miljöområdet, är en viktig uppgift för styrelsen, samt att upplysa medlemmarna om DBK:s miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.

Medlemmarna är å sin sida skyldiga att informera sig om och följa klubbens miljöregler som finns beskrivna i detta dokument, inklusive avfallsplanen nedan. Som medlem i Domstens båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan.

Brott mot eller underlåtelse att följa miljöreglerna kan leda till uppsägning av båtplats samt uteslutning ur klubben. Det kan även medföra att båtplatsinnehavare åläggs att bekosta marksanering.

Miljöbrott accepteras inte av klubben.

För att säkerställa att miljöfrågorna står i fokus har DBK utsett en särskilt miljöansvarig. Den miljöansvarige, tillsammans med andra resurser från styrelsen, bevakar utredningar och lagstiftningsarbete som rör miljöfrågor samt kontrollerar att klubben och dess medlemmar följer de lagar och regler som redan finns.

Miljöplanen utgörs av detta dokument som fastställs av styrelsen i samarbete med miljöansvarig. Planen revideras då behov uppstår.

Miljöregler

Klubbens medlemmar ska värna om närmiljön på båtklubben och hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatser som längs bryggorna.

Endast godkända båtbottenfärger och andra godkända kemikalier får användas. Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.

När det gäller olja och drivmedel ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet. Alla drivmedel som används skall så långt det är tekniskt möjligt vara enligt miljöklass 1.

Klubben tillåter inte båtar vars bottnar målats med sk fartygsfärger eller färger innehållande TBT. Inte heller tillåts att bottnarna målas med sk mjuka/självpolerande bottenfärger. Båtbottnar som sedan tidigare är målade med mjuka färger, MÅSTE, innan torrsättning rengöras på ett miljökorrekt sätt (t.ex. på en anläggning som har en godkänd spolplatta, eller borsttvätt med uppsamling), senast 14 dagar innan torrsättning. Det är totalförbud att spola av båten på DBK:s uppställningsytor om den är målad med mjuk/självpolerande bottenfärg. 

Klubben uppmanar medlemmarna att endast använda hårda bottenfärger som är godkända av kemikalieinspektionen eller helt överväga båtbottentvätt av skrovet under säsongen, istället för att använda växthämmande bottenfärger. 

www.batmiljo.se kan man hitta information om båtbottentvättar (och få många andra tips som rör båtliv och miljö). För den som vill tvätta skrovet är det viktigt att tänka på att göra det precis när havstulpanerna satt sig på skrovet (vilket endast inträffar under några veckor varje säsong). Använd gärna Båtunionens hemsida www.batunionen.se för att anmäla till sms-tjänst som skickar en varning de perioder då havstulpanerna är aktiva. För att anmäla sig till tjänsten skickar man ett sms med meddelandet ”havstulpan stopp” till nummer 71120.

Avfallsplan

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter, SJÖFS 2001:13, skall för alla fritidsbåthamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare i samband med funktionärsbyte eller i kontakter med kommunen. 

I DBK tar var och en självklart hand om sitt skräp. DBK ansvarar för att det på Miljöstationen finns kärl för omhändertagande av avfall. Hushållsavfall från båtarna samlas i påsar som slängs i sopkärlen på miljöstationen i hamnen. Saker som kan återvinnas (glas, metall, papper mm) sorteras och deponeras i kärlen avsedda för det.

Miljöfarliga kemikalier ska samlas ihop och lämnas i miljöskåpet där det finns uppsamlingsfat för färg, olja, diesel, bensin, glykol och oljiga textilier.

Ett viktigt undantag är trassel och trasor indränkta med linolja. De får inte blandas med övrigt avfall på grund av självantändningsrisk utan måste tas om hand av båtägaren!

Tömda förpackningar får inte heller lämnas i miljöskåpet. De ska antingen köras till återvinning eller slängas i sopcontainern.

 • Färgrester får INTE hällas direkt i faten, utan måste slängas i sina burkar som ska vara förslutna. Även färgresterna efter bottenskrapningen måste samlas i en burk innan båtägaren själv kör det till deponi.
 • Batterier för småelektronik (ficklampor mm) ska deponeras i den röda brevlådan på miljöstationen.  Bil- och båtbatterier i större format, är det båtägarens själv som tar hand om och fraktar till NSR återvinningsstation. Inga batterier i kärlen!
 • Glykol ska samlas upp, antingen genom att en hink hålls vid avgasröret när motorn körs på land, eller genom användning av klubbens uppsamlingssäckar för glykol (se bild nedan). Använd propylenglykol (grön glykol), giftig etylenglykol får inte användas. Glykol som inte ska återvinnas lämnas i uppsamlingsfatet i miljöskåpet. I boden finns uppsamlingssäckar som passar olika typer av båtar.
 • Vid slipning av båtens botten ska slipdammet samlas upp. Det ska ske genom att dels täcka marken, dels använda slipmaskiner med integrerad anslutning till dammsugare. Klubben har en kraftig industridammsugare för detta ändamål, denna skall användas.
 • Om båtbotten skrapas ska den bortskrapade färgen samlas upp på en presenning under båten och tas om hand av respektive båtägare, som kör det till deponi (se instruktion under Färg ovan).
  OBS! Oavsett vilken metod som används vid borttagning av gammal bottenfärg, måste alla rester samlas in och forslas till deponi.
 • Olja – Motorn ska skötas så att den inte läcker olja. Lämna olja och oljefilter på avsedd plats i miljöskåpet. Vid risk för spill vid byte eller tömning av olja ska en oljeduk placeras under båten eller motorn. Oljedukar finns att köpa i affärer för båttillbehör och läggs efter användning i tunnan för oljiga textilier i miljöskåpet.
 • Latrin –Avfall från båttoaletter ska tömmas i enlighet med gällande regler. Från den 1 april 2015 råder förbud att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium. 

Åtgärder för godkända båtbottnar

I klubbens ambition att arbeta mot icke milöpåverkande båtbottnar, har ett arbete påbörjats.

 • Steg 1 Inventering. Innebär att inventera alla medlemmars båtar (mätning eller med skriftliga svar). T.ex. i samband med sjösättning eller upptagning för att kartlägga hur många och vilka båtar som behöver saneras. Resultaten från inventeringen kommer att användas för fortsatt planering av utfasningen.
 • Steg 2 Avlägsnande av TBT. TBT är förbjudet sedan 1989 i Sverige för alla fritidsbåtar och är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne. Båtar som någon gång har målats med dessa färger måste därför saneras då underliggande gamla lager färg kan läcka TBT. Då omfattningen eller antalet båtar med TBT är okänt är det svårt att ange en exakt tidplan.
 • Steg 3 Avlägsnande av koppar/zink i höga koncentrationer. Det finns idag godkända koppar och zinkbaserade färger. Bland de av Kemikalieinspektionen (www.kemi.se) godkända biocidprodukterna är de hårda, icke polerande med låg kopparhalt (<14 vikt-%) att föredra. Dock är koppar, kopparoxid eller andra kopparföreningar samt zink, zinkoxid och andra zinkföreningar i högre koncentrationer giftiga för främst mark- och vattenlevande organismer.