Höstbrev 2014

Lördagen den 27/9
Kl. 10:00   Vaggor. Utplacering av vaggor. Endast de som är på plats får hjälp med utplaceringen.
Förbered vagga/bockar väl så att upptagningen sedan går smidigt. Glöm ej skriva namn och
tel.nr på vagga/bockar. Omärkta vaggor/bockar tillfaller Domstens båtklubb!
Mastskjul. Vid förvaring av master i mastskjulet, gäller att endast ”avklädda” master får
förvaras där. Inga bommar, vant eller spridare på masterna. Dessa monteras av. Även master
och förstagsprofil måste märkas med namn och tel.nr, tillfaller annars Domstens båtklubb!

Lördagen den 4/10
Kl. 07:30-   Enda torrsättningen av båtar. Teckningslista anslås på boden. Klubben bidrar med 2 man.
Eftersom vi nu endast har en dag till torrsättning, är det av stor vikt att man är ordentligt
förberedd. OBS att hela torrsättningsförfarandet är en affär mellan båtägare och kranförare.
Klubben har alltså inget ansvar i detta sammanhang. Reservdag vid dåligt väder: 11/10.
Ingen gemensam avmastning arrangeras! Planera tillsammans med dina båtgrannar.
Kl. 12:00  Ärtsoppelunch! Kan Du hjälpa oss i Havsbris med lite förberedelser? Kontakta
thomas.loob@telia.com

Olja och andra kemikalier samt batterier deponeras i Miljöskåpet i hamnen.
Båtens ev. täckning ska hållas så låg som möjligt. Ej högre än båtens överbyggnad.
Använd endast miljögodkända/miljövänliga produkter till skötseln av din båt och använd dem
på ett miljövänligt sätt. Tänk på att även om Du anlitar annan till arbetet, är Du ansvarig för
hantering av avfall och rester. Skydda och bevara miljön i vår fina hamn!

Du som planerar sliparbeten på båten: Slipområdet måste täckas in ordentligt så att inte
kringliggande båtar drabbas av slipdamm. Slipning bör ske på hösten, ingen slipning efter
1/4. Allt slipdamm och färgrester är båtägarens ansvar och ska samlas upp för att deponeras
som ”Miljöfarligt avfall”. Använd slipmaskin med dammuppsamlare. Slipdamm och
färgrester/färgflagor fångas lämpligen upp i en ”markpresenning”. Det som hamnar på
marken får inte spolas bort med vatten, utan ska sopas/dammsugas upp av båtägaren.

Hade Du inte båten vinterupplagd på hamnplan förra vintern men vill ha det denna vinter (eller
tvärtom), hör av dig till Bo-Anders Artman.

DBK kommer att anordna navigations- och VHF-kurser tillsammans med grannbåtklubbarna
under höst och vår. Info kommer inom kort.

Hälsningar      
Styrelsen för Domstens Båtklubb